شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
 


مرضیه مظفر
اهمیت تفکر و تعقل در آیات و روایات
از دیرباز تا کنون در مقوله انسان شناسی یکی از مهم ترین دغدغه ها ، شناخت عقل و قدرت تفکر بوده است البته در نگاه دینی باید گفت از زمان حضرت آدم تا کنون این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در خبر است عقل، دین و حیا به ایشان عرضه کردند و عقل مقبول افتاد، گذشته از این که موضوع خبر دقیق نیست یعنی هیچ معنایی از عقل و دیگر واژه ها نمی دهد، ولی این خبر صادق است به این معنا که راویان آن به معصوم ( ع) می رسند

از دیرباز تا کنون در مقوله انسان شناسی یکی از مهم ترین دغدغه ها ، شناخت عقل و قدرت تفکر بوده است البته در نگاه دینی باید گفت از زمان حضرت آدم تا کنون این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در خبر است عقل، دین و حیا به ایشان عرضه کردند و عقل مقبول افتاد، گذشته از این که موضوع خبر دقیق نیست یعنی هیچ معنایی از عقل و دیگر واژه ها نمی دهد، ولی این خبر صادق است به این معنا که راویان آن به معصوم ( ع) می رسند و بزرگان زیادی این حدیث را آورده اند، صداقت این خبر دال بر اهمیت تعقل حتی نزد اولین انسان است. تفکر و تعقل علی رغم وابستگی شدید بین آن ها دو مقوله مجزا می باشد چه در چیستی و ماهیت ، چه در چگونگی و عملکرد و تفکر و تعقل مانند سایر استعدادهای بالقوه ی انسان نیاز به پرورش دارند و صرف وجود ذاتی این دو در انسان، اوصاف متفکر و عاقل بر انسان باز نمی شود. گرایشات، تمایلات و انگیزه ها موجب حرکت و پویایی انسان در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی می شوند اما آن چه که اثر تام و تمام بر تمایلات انسان دارد تفکر است و آن چه بر تفکر اثر دارد عقل است: العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب. مفاهیم کلیدی موضوع مورد پژوهش عبارتند از : فکر، عقل، تفکر و تعقل که سعی شده هر کدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرند . تفکر انسان را به سوی شناخت و فهم واقعیات راهنمایی می کند و تعقل انسان را به سوی انتخاب برتر هدایت می کند. تفکر وسیله شناخت خداوند متعال و تعقل وسیله ی جلب رضایت خداوند است. ره آورد تحقیق روی این مفاهیم، نکاتی در خور توجه است: اول آنکه چرا دشمنان حق سعی بر شبهه افکنی دارند تا عقول را به لغزش وا دارند و با نشر کتب و مجلات و ارائه فیلم ها، طرحی اندیشه کنند و با این روش ها سعی بر تسخیر قلب ها دارند و تسخیر قلب ها یعنی اسارت مدرن و استعمار فرا مدرن. دوم آنکه خبرهای رسیده با ما از لسان اهل بیت ( ع) چرا به گونه ای طراحی شده که هر انسانی نمی تواند به اصل معنا پی ببرد، برای مثال وقتی انسان به یکی از کتب مرجع مراجعه می کند در می یابد غالب خبرها پیرامون عقل دارای ابهامند گاهی عقل را چیزی توصیف کرده اند و چند صفحه بعد چیز دیگری شاید ناظر بر این نکته باشد که نخواسته اند انسان های آلوده یا مغرض با شیوه های تربیتی انسان آشنا شوند و انسان ها را به قهقرا ببرند.


خروج
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دبير خانه حمايت و هدايت از پايان نامه ها و رسائل علوم انساني است